Förbättrade möjligheter för föreningar att arbeta med EU-projekt

Sedan 1995 har vi i Sverige varit medlemmar i EU och har därmed möjlighet att söka pengar till olika projekt med finansiering från EU. Detta har också gjorts under de år vi varit medlemmar i EU. Dock verkar det vara så att svenska myndigheter många gånger gör regelverken onödigt krångliga och svårhanterliga och med bl.a. långa handläggningstider får många föreningar/organisationer som har begränsad tillgång på likvida medel i sin verksamhet problem att delta i projekt som är finansierade med EU medel. Det finns länder inom EU som har löst detta på mycket bättre sätt än vad de svenska myndigheterna lyckats med.

För att i framtiden stimulera fler föreningar att delta i samhällsutvecklingen bör vi på olika sätt underlätta för dem att starta och genomdriva utvecklingsprojekt där de får del av de olika möjligheter som finns inom EU:s olika stödformer.

Runt om i vårt land finns det många föreningar/organisationer som bedriver sin verksamhet på ideell bas men som i dag har svårt att söka ekonomiskt stöd genom EU-projekt för att utveckla och förbättra sin verksamhet. Det är för det första en omständlig byråkrati kring både ansökningar och redovisning av projekten, men det som är det största hindret är frågan hur de ska klara likviditeten under projekttiden då bidragen betalas ut i efterskott.

Bankerna godtar inte en myndighets beslut som säkerhet om beviljade projektmedel för en förening, utan kräver ytterligare garantier för att ställa upp med en checkkredit. Dessutom finns det en ovilja hos bankerna att hålla på med mindre krediter.

En del kommuner har löst detta så att kommunen agerar bank för föreningarna genom att de får förskott till projekten av kommunen. Detta är dock ingen bra lösning då det är tvivelaktigt om det är i enlighet med kommunallagen.

Det är inte hållbart i längden med ett system som bygger på att tjänstemän eller politiker i kommunen ska tumma på regelverket för att föreningarna ska kunna bedriva utvecklingsprojekt.   

För att förbättra möjligheterna för föreningar att utveckla och förbättra sin verksamhet föreslår jag:

att Socialdemokratiska partiet verkar för att svenska myndigheter arbetar för att underlätta möjligheterna för föreningar att jobba med projekt som är finansierade med EU-medel.

att De svenska myndigheternas regelverk utformas på ett sådant sätt att problemen med likviditetsbristen i EU-projekt undanröjs.

Gösta Frost, Mora

%d bloggare gillar detta: