Kollektivtrafik och vägar rustar oss för utveckling

Goda vägar och cykelvägar, bra tåg- och flygförbindelser och en fungerande lokal och regional kollektivtrafik är nyckelfaktorer för Moras attraktivitet i framtiden.

Genomfarten av Rv70/E45 genom Mora är vårt viktigaste lokala vägprojekt just nu, men för att få fler att välja tåg före bil för sina nationella resor är det av yttersta vikt att Dalabanan i hela sin sträckning från Mora till Uppsala ges högsta prioritet.

Flyglinjen Mora–Arlanda är också en livsavgörande förutsättning för de många exportberoende företagen i Mora och våra grannkommuner.

Attraktiva cykelvägar och en fungerande kollektivtrafik är för många en livsnödvändighet och en förutsättning för att vi på sikt ska klara av de högt ställda miljömål Sverige har satt upp. Förläggning av cykelvägar och busshållplatser, liksom turtäthet i lokal och regional trafik har mycket hög prioritet.

För ett tryggare Mora prioriterar vi

Kollektivtrafik och kommunikationer:

  • Kräva trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda
  • Arbeta för att hela Mora kommun ska utgöra en taxezon för kollektivtrafiken
  • Återupprätta tågpendeln mellan Mora och Orsa
  • Fler direktförbindelser till/från lasarettet från hela upptagningsområdet

Infrastruktur:

  • Centrum- och buss/tåg-nära cykelparkeringar
  • Arbeta för en flytt av godsbangården och en återställning av ”triangelspåret” i Noret
  • Driva att kommunen vid kommande upphandling av banktjänster har kontanthantering med som ett viktigt upphandlingskriterium

Äldst och yngst på kommunfullmäktigelistan, Arne Pettersson, 82, och Johanna Karlén, 21, kämpar för kollektivtrafik och tillgänglighet.

%d bloggare gillar detta: