Bloggarkiv

Mora måste leva upp till sin cykelstrategi

 I ”Mora Cykelstrategi 2019-2040” går att läsa ”Det övergripande målet är att fler ska cykla oftare och därför ska det vara tryggt, snabbt och säkert att cykla i Mora Kommun.” 

Det går även att läsa att cykelvägnätet är prioriterat vid snöfall och att det ska snöröjas vid 3 cm inom 5 timmar, i huvudstråken, samt vid snödjup om 6-7cm vid övrigt cykelvägnät, snöröjning där ska ske inom 24timmar. Det står även att ”skyltning på cykelvägar som inte snöröjs och halkbekämpas ska vara tydlig”. 

Vi socialdemokrater anser inte att kommunen lever upp till de fina orden i cykelstrategin och Anna Bength har därför ställt ett antal frågor i en sk interpellation till Teknik- och Servicenämndens ordförande Lars Nises (C) angående detta.

Interpellationen kan du läsa här»

Svar förväntar vi oss att få på kommunfullmäktige den 19 december.

Gång- och cykelvägar behöver prioriteras mer!

Vi anser det viktigare att prioritera snöröjning av gång- och cykelbanor än bilvägarna.

Att så många som möjligt av Mora kommuns invånare väljer cykeln som färdmedel istället för bilen är önskvärt på många plan.

Genom att välja cykeln gynnas den enskilde personen genom bättre hälsa av vardagsmotionen, bättre ekonomi genom att slippa tanka drivmedel.

Ett ökat cyklande gynnar kommunens alla invånare genom en minskad vardagstrafik vilket medför minskat buller och minskade utsläpp av luftföroreningar, något som idag är ett stort problem i Mora. Cykeln är dessutom oslagbar ur klimatsynpunkt jämfört bilen.

Vi Socialdemokrater i Mora anser inte att majoriteten i Mora idag avsätter tillräckligt med pengar för planerat underhåll och utbyggnad av gator, vägar och cykelbanor. Denna underbudgetering (idag anslås 5 miljoner kronor årligen) leder till ständiga småreparationer för att lappa och laga i stället för ett grundligt underhåll.

Förutom att detta blir kostsamt på sikt riskerar det också att påverka snöröjningen av cykelbanorna, vilket medför att dessa inte kan plogas i den omfattning som är önskvärt. Vi anser även att prioriteringen av vad man väljer att ploga först inte fungerar, då bilvägar oftast prioriteras.

I vår kommunplan för år 2021 har vi därför lagt 15 miljoner kronor (tre gånger så mycket om majoriteten) för planerat underhåll av kommunens gator, vägar och cykelbanor. Därigenom minskar behovet av insatser för att ”lappa och laga”.

Vi anser även att snöröjningen av cykelbanorna i kommunen skall prioriteras varför vi inlämnat en motion om att införa så kallad ”jämställd snöröjning”, där cykelbanor plogas före bilvägar. Vi vill också lägga en miljon kronor extra till snöröjningen av just cykelbanorna i kommunen för att förbättra möjligheten att välja cykeln varje dag, året om.

Se hela vårt förslag till budgetramar för 2021 med förklarande och beskrivande texter här»

Hör gärna av dig om du vill veta mer, diskutera eller har andra förslag på förbättringar runt cykeltrafiken i Mora, mora@socialdemokraterna.se eller kontakta vårt oppositionsråd Lennart Sohlberg lennart.sohlberg@mora.se, 070-657 21 22.