Vi säger nej till avtalet med Vasaloppet

Måndag den 22 november ska Moras kommunfullmäktige ta ställning till ett förslag till avtal som bland annat innebär att det blir Vasaloppet som ensamt bestämmer giltighet och prissättning för spårkorten.

En konsekvens av detta är att spårkortspriserna för vissa ungdomar och alla pensionärer kommer att långt mer än fördubblas! Även för medborgare med tunn plånbok kan höjningen bli kännbar. Socialdemokraterna i Mora kommer därför att yrka avslag till det föreslagna avtalet med Vasaloppet. 

Det finns också brister i själva framtagandet av beslutsunderlaget, men framför allt handlar det om att Mora kommun i avtalet helt frånsäger sig möjligheterna att påverka nivåerna på spåravgifterna, vilket alltså får stora oönskade konsekvenser.

Det är naturligtvis bra att giltigheten för spårkorten utvidgats – för dem som kan och vill utnyttja de möjligheterna. Men för framför allt de pensionärer och många ungdomar, som varken kan eller vill nyttja mer än spåren i Hemusområdet, blir konsekvenserna helt orimliga! En höjning på nära 200% för pensionärer och ännu mycket större för ungdomar mellan 17 och 20.

– Det är inte okej nånstans! säger vårt oppositionsråd Lennart Sohlberg.

Vi ser givetvis också fördelar med det föreslagna avtalet, bland annat att det leder till en förbättrad spårkvalité samt att en fortsatt samverkan kommer leda till en fortsatt utveckling av skidåkningen i regionen. En annan fördel är att ungdomar upp till 16 år får åka avgiftsfritt i spåren. En ytterligare fördel med beslutet är Mora kommun slipper investera i en ny spårmaskin. 

Man kan tycka att vi borde sagt nej till avtalet redan när det kom upp för behandling i kommunstyrelsen, men då reflekterade vi tyvärr inte över att prissättningen skulle förändras så kraftigt. Vi hade ju fått information om de föreslagna nya priserna, men inte relaterade till de gamla, varför konsekvenserna av avtalet inte blev så uppenbara.

Det var först när en medlem påtalade det orimliga i prissättningen jämfört med den gamla, som vi insåg att vi behövde tänka och agera annorlunda.

– Om kommunfullmäktige ändå skulle godkänna det föreslagna avtalet leder vårt ställningstagande ändå förhoppningsvis till att Vasaloppet ser över sin prissättning igen, säger oppositionsrådet Lennart Sohlberg.

– Sen kommer vi definitivt att se till att Mora kommun begär att få större inflytande på prissättning och åldersgränser när avtalet ska förnyas inför nästa säsong!

Stranden-beslutet lägger en ”våt filt” över bostadsbyggandet i Mora

Vi Socialdemokrater är allvarligt oroade över att den ”paketlösning” för Strandenområdet, som Moraalliansen trumfade igenom på kommunfullmäktige den 21 juni, helt kommer att slå ut lokala bostadsbolag, eller åtminstone hindra dem från att utvecklas vidare i Mora.

Försäljningen av marken och kommunens återförhyrning av den nya högstadieskolan på Stranden, ska nämligen villkoras med att aktören också ska förbinda sig att bygga ”minst 300 lägenheter med blandad upplåtelseform inom en tioårsperiod, varav hälften ska byggas inom fem år”, som det står i beslutsunderlaget.

300 nya bostäder i kontraktet med det företag som ska utveckla Strandenområdet, innebär i praktiken att nästan all markanvisning och planresurser för bostäder de kommande tio åren kommer att reserveras för denna aktör.

Det, i sin tur, innebär att det knappast kommer att finns någon mark för våra lokala bostadsbolag att bygga nytt på. En mycket olycklig utveckling som majoriteten säkerligen inte tänkt på…

Vi Socialdemokrater har hela tiden sagt nej till att Mora kommun ska sälja mark för att låta ett externt fastighetsbolag bygga den högstadieskola som kommunen sen ska hyra tillbaka på minst 25 års avtal. Än värre blev förslaget när man dessutom kopplade ihop detta med att företaget i fråga kommer att få i princip ensamrätt på att att bygga bostäder i Mora de kommande tio åren.

Vart tog Moraalliansens ambitioner att så långt möjligt gynna det lokala näringslivet vägen?

/Lennart Sohlberg, oppositionsråd (S)

Inför beslut om Stranden-området

Detta har vi idag, söndag, skickat ut till samtliga partiers gruppledare inför kommunfullmäktigemötet måndag den 21 juni. Det är ett ärligt och konstruktivt menat förslag från oss Socialdemokrater för att i någorlunda bred politisk enighet komma vidare i denna svåra och för kommunen så viktiga fråga.

För det första kan vi inte på några villkor acceptera att ett så här stort och för Mora viktigt projekt genomförs genom ett slags ”sales lease back”-upplägg. Det har aldrig och kommer aldrig att bli varken ekonomiskt eller förvaltningsmässigt långsiktigt hållbart! 

För det andra är det som ligger på bordet inget inriktningsbeslut, det är i praktiken ett vägvalsbeslut som kommunen kommer ha mycket svårt att backa från! Beslutet innebär att om någon av intressenterna säger sig vara beredd att uppfylla villkoren om bostadsbyggande och återköpsrätt, så har Mora i praktiken ingen annan möjlighet än att skriva på ett avtal, om inte villkoren är alldeles uppåt väggarna orimliga. Även om det i teorin alltså är möjligt att sätta stopp i ett senare skede, vore det ytterligare en stor prestigeförlust för Mora gentemot ”marknaden”, och skulle i så fall också innebära ytterligare förseningar för att få igång projektet.

För det tredje är underlaget att fatta ett vägvalsbeslut med så långtgående och långtidsverkande konsekvenser för kommunen helt undermåligt. Det saknas bland annat beskrivning av hur bostadsbyggandet ska garanteras och återköpsrätten utformas avtalsmässigt och juridiskt.
För att inte bara ”förhala” ärendet genom en verkningslös återremiss och för att faktiskt komma vidare kommer vi att lägga följande förslag till beslut (något justerat jämfört med tidigare utskickad info):

  1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen på Strandenområdet ska bygga en 7-9 skola för ca 800 elever, en fullstor idrottshall med läktare klassad för bollsport, en blackbox, lämna Rosa huset orört till sitt yttre, på Noretskolan skapa plats för förskoleplatser samt skapa möjligheter för bostadsutveckling på området där Morkarlbyhöjdens skola idag ligger.
  2. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram kostnadskalkyler och projektplan samt föreslå en projektorganisation, om så behövs förstärkt med extern kompetens, för att bereda och genomföra projektets alla delar med målet att skolan på Strandenområdet ska vara i bruk senast höstterminen 2025, förskolelokalerna på Noretskolan ska vara i bruk senast höstterminen 2026 och Morkarlbyhöjdens skola ska vara avyttrad och planlagd för bostadsändamål till årsskiftet 2025/2026.
  3. Beslut om igångsättning ska kunna fattas av kommunfullmäktige senast i november 2021.

Inriktningen blir tydlig: Högstadieskola ska byggas på Strandenområdet, Noretskolan ska byggas om för förskoleändamål och Morkarlbyhöjden avyttras och planläggas för bostadsändamål. Dessutom med en tidplan.