Vad ska ske med Stranden-området?

Branden på Standens skola 9 april 2003 sedd från Moraparken.

Branden på Standens skola 9 april 2003 sedd från Moraparken.

Det finns fortfarande frågor som mal i de kommunala kvarnarna som främst berör den framtid vi just nu har svårt att se och förstå oss på, men som vi ändå måste ha beredskap för och fatta en del beslut kring. 

En sådan fråga är den om var vi ska kunna härbärgera den nya högstadieskola (årskurs 7-9) vi Socialdemokrater gärna vill förverkliga. Efter långa och ingående diskussioner bland våra förtroendevalda har vi landat i att den, just nu, mest lovande möjligheten är att bygga den på Stranden-området där gamla Strandens skola låg innan den brann ner våren 2003. Detta trots de invändningar man kan ha om lämpligheten att lägga en skola i detta hårt trafikerade område.

Mora kommun utreder nu därför, i bred politisk enighet, möjligheten att använda området för en högstadieskola, kombinerat med Rosa Husets och kulturskolans verksamhet. Utredningen ska också belysa möjligheterna att eventuellt kombinera skolan med andra verksamheter för att skapa samordningsvinster och bidra till områdets attraktionskraft och utformning, till gagn för Moras medborgare och besökare.

Frågan ska nu, i form av en intresseförfrågan, ställas till byggmarknaden om hur man där ser på dessa möjligheter. I första förslaget till denna intresseförfrågan fanns bland annat idén att ge möjlighet att bygga ett hotell på området, liksom att flytta all kulturverksamhet, inklusive biblioteket till Stranden-området.

Befintlig hotellnäring har överrumplats av tankarna på ett nytt hotell. Detta behöver därför utredas och analyseras ytterligare. Likaså behöver den inverkan en flytt av bibliotek/kulturhus kan få på verksamheter som finns i centrum och kring gågatan, också skärskådas grundligt.

Kommunala investeringar ska ske med ansvarstagande för nutid och framtid. Utifrån det befintliga underlaget idag har vi Socialdemokrater starka tvivel gällande etableringen av ett nytt hotell på Strandenområdet. liksom att flytta hela biblioteks- och kulturhusverksamheten dit och lämna centrum helt åt handel och annan kommersiell verksamhet.

Vi har också, i form av sk nämndinitiativ, begärt att Kommunstyrelsen och Kultur- och Fritidsnämnden ska ta fram ett bredare underlag för att dels belysa konsekvenserna av ett eventuellt nytt hotell, dels konsekvenserna för centrumutvecklingen om bibliotek och kulturhus helt och hållet flyttas till Stranden-området.

Till hösten, när byggbolagens intresseanmälningar tagits emot hoppas vi att Coronavirusets härjningar inte längre sätter stopp för en bred dialog, inom Mora Arbetarekommun och med medborgarna i Mora, om hur framtiden för Strandenområdet ska kunna se ut.

Om inte måste bindande beslut skjutas fram till dess sådana dialoger blir möjliga!

Lennart Sohlberg, oppositionsråd

 

Nämndinitiativ i Kommunstyrelsen: Kartläggning av hotellnäringen i Mora

Nämndinitiativ i Kultur- och Fritidsnämnden: Kulturförvaltningens lokalbehov

Ny ordförande för Socialdemokraterna i Mora

Lennart Sohlberg (t.v.) överlämnar ordförandeklubban till Socialdemokraternas nya ordförande i Mora, Magnus Sundberg. Foto: Bigitta Sohlberg

Efter sju år som ordförande för socialdemokraterna i Mora väljer Lennart Sohlberg, som också är oppositionsråd i Mora, att lämna som ordförande i den lokala partiorganisationen.

Efterträdaren som valdes på årsmötet den 9 mars heter Magnus Sundberg.

Lennart Sohlberg lämnar ordförandeskapet för att bättre kunna fokusera på det kommunpolitiska uppdraget som oppositionsråd. Han blir dock kvar i styrelsen och han sitter tills vidare också kvar i Socialdemokraternas distriktsstyrelse och dess verkställande utskott.

– Det är med varm hand och i förvissning om att partiarbetet kommer att utvecklas på ett utmärkt sätt som jag nu lämnar över ordförandeklubban till Magnus, samtidigt som jag får bättre möjligheter att profilera partiets oppositionspolitik i Mora kommun, säger Lennart Sohlberg.

Magnus Sundberg är advokat till yrket och är för närvarande 2:e vice ordförande i För- och Grundskolenämnden. Han flyttade till Mora för två år sedan efter ett par år i Orsa. Dessförinnan har han bland annat varit aktiv i Socialdemokraterna i Haninge kommun.

– Det är ett viktigt uppdrag och jag är tacksam för att få förtroendet. Vi socialdemokrater behöver rekrytera fler medlemmar som kan vara med och utveckla politiken för ett bättre Mora, avslutar Magnus Sundberg.

En kommunplan för ett hållbart Mora

Nedanstående text är en kort sammanfattning av våra tankar med vårt förslag till kommunplan för 2020. Du kan läsa hela vår kommunplan, inklusive vår strategiska plan och budgettabeller för drift och investeringar, här för ytterligare information om hur vi tänker kring bland annat nämndernas ramar.

UPPDATERING: Videosändningen av Lennart Sohlbergs anförande och den följande debatten om kommunplanen hittar du här (börjar drygt 2 tim 55 min in i sändningen)

Se även anförandet med anledning av verksamhetsuppföljningsprognosen för 2019 (börjar drygt 1 tim 10 min in i sändningen)

—–

Skola och omsorg har fortsatt problem och utmaningar att ta itu med. SKL spår att stora skattehöjningar i kommunerna kommer att bli nödvändiga de närmaste på grund av ökade behov inom skola, vård och äldreomsorg, samtidigt som andelen förvärvsarbetande sjunker. Utan en stark ekonomi, god planering och en personal som trivs kommer Mora få svårt att möta framtiden.

Investeringsbehoven är också på väg att växa oss över huvudet.

Kommunen har de kommande 5 åren, utifrån vad som idag är känt, ett sammantaget investeringsbehov på minst 1,1 miljard!!!

Det handlar om den nya genomfarten, äldreboenden, högstadieskola, gymnasieskola, kök/kosthantering, plus löpande investeringar i fastigheter, cykelvägar, övriga gator och vägar och en liten post för ”arenautveckling”.

För att över huvud taget ha en chans att klara de stora investeringsbehoven kommunen har, i den takt majoriteten föreslår, måste kommunen egentligen ha ett totalt driftöverskott på 5-6% per år vilket i praktiken är omöjligt. Vi tror dock att det är möjligt att för 2020 nå 3,2%. De kommande åren, baserat på vad som är känt idag, räknar vi med att med marginal klara 2,5% resultat.
Resultatet åstadkommer vi framför allt på två sätt:

  1. Posten ”omställningsmedel” (11 miljoner) i majoritetens budget krymper vi till 5 miljoner, men låter också dessa omställningsmedel finansiera För- och Grundskoleneämndens tillfälliga extraram 2020 på 4 miljoner. Därmed återstår 1 miljon av denna ”pott” 2020. Nettoeffekten av detta blir en resultathöjning med 10 miljoner.
  2. Vi kräver besparingar i kommunstyrelsen på ungefär samma nivå som de underskott socialnämnden och skolan har haft att brottas med, dvs 5-10% av tilldelade medel.
    Räknar man bort medlemsbidrag och kostnader för räddningstjänstförbundet, samt den miljon vi inte längre ska betala i ”övergångsersättning” till Region Dalarna för den skatteväxlade kollektivtrafiken, så kostar KS verksamhet drygt 80 miljoner. På denna kostnad kräver vi en besparing på knappt 6 miljoner, vilket innebär en bantning på 7,5%. Nettoeffekten blir just 6 miljoner bättre resultat.

Sammantaget levererar vår budget drygt 41 miljoner (3,2%) i överskott, mot majoritetens knappt 25,5 miljoner (2,0%). Detta trots att vi väljer att tredubbla investeringsnivån för gator och vägar jämfört med majoriteten, något som drar med sig ökade kapitalkostnader som för 2020 kostar 1,2 miljoner mer av driftbudgeten.

Genom denna omdisponering av ”dolda” reserver och en ”bantning” av kommunstyrelsens budget får vi ett budgeterat överskott för 2020 på drygt 41 miljoner, jämfört med majoritetens 25,5 miljoner.

Överskottet behövs för att finansiera vår investeringsplan (se ”En förändrad investeringsplan” i vårt förslag till kommunplan).