Mora måste leva upp till sin cykelstrategi

 I ”Mora Cykelstrategi 2019-2040” går att läsa ”Det övergripande målet är att fler ska cykla oftare och därför ska det vara tryggt, snabbt och säkert att cykla i Mora Kommun.” 

Det går även att läsa att cykelvägnätet är prioriterat vid snöfall och att det ska snöröjas vid 3 cm inom 5 timmar, i huvudstråken, samt vid snödjup om 6-7cm vid övrigt cykelvägnät, snöröjning där ska ske inom 24timmar. Det står även att ”skyltning på cykelvägar som inte snöröjs och halkbekämpas ska vara tydlig”. 

Vi socialdemokrater anser inte att kommunen lever upp till de fina orden i cykelstrategin och Anna Bength har därför ställt ett antal frågor i en sk interpellation till Teknik- och Servicenämndens ordförande Lars Nises (C) angående detta.

Interpellationen kan du läsa här»

Svar förväntar vi oss att få på kommunfullmäktige den 19 december.

Mora röstade för förändring

– men fick tillbaka Moraalliansen

Idag den 21 oktober 2022 offentliggjordes att Moraalliansen kommer (försöka) fortsätta styra Mora fram till valet 2026. De samlar fortsatt 24 av kommunfullmäktiges 41 mandat, men de interna styrkeförhållandena har ändrats kraftigt där Centerpartiet tappade hela tre mandat (till nio), samtidigt som Morapartiet vann två (till åtta) och Moderaterna ett (till fem).

Vår nyvalda kommunstyrelsegrupp har därför idag skrivit en debattartikel för publicering i Mora Tidning och på Siljan News, men du kan redan nu läsa artikeln här:


Man kan konstatera att moraborna vid valet i september röstade för en förändring av det politiska ledarskapet i kommunen. Eller var det så att man röstade emot en ny skola som ger förutsättningar att ge våra barn en bra framtid, enbart för att den planeras på ”fel plats”?

Hur som helt kan man konstatera att röstandet i Mora följde en ganska tydlig rikstrend. Plussiffror för framför allt populistiska partier. Plussiffror även för Socialdemokraterna, men i övrigt ganska små förskjutningar i partisympatierna.

Ett resultat sticker dock ut rejält jämfört med rikstrenden, nämligen Centerpartiet som tappade över en tredjedel av sina väljare i Mora i såväl kommunalvalet som valen till region och riksdag.

I kommunvalet tappade man framför allt till Morapartiet och Moderaterna som tillsammans fick de tre mandat Centerpartiet tappade i kommunfullmäktige. Man var även snubblande nära att tappa ytterligare ett mandat, och då till oss i Socialdemokraterna.

Vad drar då Centerpartiet i Mora för slutsats av detta, som ju måste betraktas som ett katastrofval? Att gå från att vara både kommunfullmäktiges största parti, med nära 30 procent av väljarna bakom sig – och klart största parti i den styrande majoriteten, dubbelt så stort som de andra partierna tillsammans – till att bara bli nätt och jämnt större än Morapartiet. Morapartiet som ju utgjort någon slags ”opposition inom majoriteten” de gångna åtta åren.

Det borde mana till eftertanke och en smula ödmjukhet inför väljarnas dom, och förutsättningarna att fortsätta leda kommunen och den nu kraftigt ”omgrupperade” Moraalliansen, bestående av Centern, Morapartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Men, nej. Centerpartiets självbild som största parti vägrar dö. Man sätter sig lika entusiastiskt som tidigare i fortsatt allians med bland annat Morapartiet, om att fortsätta styra ”som vanligt”, självklart med en centerpartist som kommunstyrelsens ordförande. 

Morapartiet som kanske är huvudorsaken till Centerns genomklappning. Morapartiet som faktiskt suttit med i den styrande majoriteten i Mora i åtta år, men likafullt framstår som ett oppositionsparti i väljarnas ögon. Morapartiet som, med valresultatet i ryggen nu med fog kan ställa betydligt högre krav på politiskt inflytande och uppdrag.

Vad ska Centerpartiet erbjuda i utbyte mot den uppenbarligen så åtråvärda positionen som kommunstyrelsens ordförande? Ja, det lär vi få se, men vi bävar för utfallet. Väljarnas dom i kommande val kommer att bli än hårdare än den vi sett nu.

Det ska erkännas att det inte är lätt att forma ett fungerande politiskt styre för Mora kommun, med det ganska ”spretiga” resultat som valet gav oss. Vi erbjöd tidigt Centerpartiet ett samarbete med oss och högst ett parti till för att därigenom skapa en bred, stark och handlingskraftig politisk majoritet, med Moras bästa för ögonen i den oroliga värld vi nu befinner oss.

Moras väljare röstade för en förändring. Det ville vi som största parti också erbjuda dem. Men i så fall hade Centerpartiet tvingats få bukt med sin självbild och inse att man inte längre lika självklart kan göra anspråk på de främsta politiska positionerna.

Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp
Lennart Sohlberg
Nice Mattsson
Anna Bength
Martin Ehnrot
Anna-Carin Rydstedt

Jonas Wuopio

Fler timmar börjar med en bättre arbetsmiljö!

(Gemensamt uttalande från Socialdemokraterna i Mora och Kommunal)

Förskolans pedagogiska uppdrag är oerhört betydelsefullt för barnens möjligheter till goda studieresultat längre fram. Därför vill vi göra en ordentlig satsning på förskolan med målet att kunna erbjuda alla barn möjligheten att delta i denna verksamhet minst 25 timmar i veckan.

Men det är svårt att förmedla en komplett handlingsplan i en mening.

För att kunna erbjuda 25 timmars förskola för alla barn behövs först en satsning på förskolan med bland annat utökad grundbemanning, mindre barngrupper och att säkerställa lokalernas standard för både barn och personal.

Ökningen i tid är till för barnen men det ska inte ske på bekostnad av högre arbetsbelastning eller sämre arbetsmiljö för personalen på förskolorna!

Innan ändringen görs kommer därför arbetet med arbetsmiljön att prioriteras tillsammans med fackförbunden och dem de representerar, då vi förstått att det är eftersatt.

Kommunal är redan införstådda med det kommande arbetet och vi ser fram emot att samarbeta tills personalen i Moras förskolor har en hållbar och trygg arbetssituation, innan vi utökar erbjudandet från 15 till 25 timmars förskola.

Satsningen på arbetsmiljön och förskolepersonalens arbetssituation ser vi som en viktig investering i Moras framtid – våra barn!

Lennart Sohlberg (S)
Nice Mattsson (S)
Christina Olsson, Kommunal
Kenneth Lindqvist, Kommunal