Kategoriarkiv: Veckan som gått

Lång debatt på fullmäktige om kommunplan

Den 1 december hade vi både ett extrainsatt kommunstyreslemöte (KS) och ett ordinarie kommunfullmäktige (KF), KF-mötet för att behandla bland annat kommunplan, dvs kommunens strategiska mål och budget för 2015.

Kommunstyrelsen

Huvudnumret på kommunstyrelsen och den primära anledningen till det extrainsatta mötet var det förslag till förändringar i kommunstyrelsens reglemente som vi återremitterade på kommunfullmäktige den 10 november. Sedan dess har ett partisamråd genomförts och en instruktion för det av majoriteten föreslagna arbetsutskottet arbetats fram.

Det var för att kunna besluta om reglementet på det efterföljande KF-mötet som kommunstyrelsens extra möte hölls.

Då ärendet nu formellt beretts i enlighet med vårt återremissyrkande fanns inte längre någon anledning för oss att gå emot förslaget. Framför allt som det även beslutades att en utvärdering av utskottets funktion ska göras efter det första årets verksamhet.

Vi valde också ledamöter till det nya utskottet (att gälla under förutsättning av att KF fattar besluta att inrätta utskottet). Från oss valdes till ordinarie platser i arbetsutskottet Lennart Sohlberg, Anna-Carin Rydstedt och Malin Norell, samt till ersättare Maria Mattsson. ”Våra” övriga två ersättarplatser gick genom valteknisk samverkan till Moravänstern, resp Miljöpartiet.

Kommunfullmäktige

Här var den stora frågan Kommunplan 2015 som debatterades i drygt 1,5 timme. Vi hade tagit fram en egen kommunplan, Socialdemokraternas förslag till kommunplan 2015, som vi lade som eget yrkande. Själva debatten kommer du (snart) att kunna lyssna på via kommunens hemsida. Du kan också läsa och lyssna på intervjun som DT gjorde med undertecknad strax innan mötet.

Utgången blev som förväntat, men för att tydliggöra var skiljelinjerna går i morapolitiken (inte av okynne) valde vi ändå att begära votering. Den utföll med 12 S-röster för vår kommunplan, 2 nedlagda V-röster (till förmån för egen kommunplan), Moraalliansen lade givetvis sina 22 röster för majoritetens förslag och fick även stöd från SDs 3 ledamöter och  Miljöpartiets 2. De sistnämnda då de lagt tilläggsyrkanden utifrån majoritetens förslag och ville få dessa prövade.

Vi fick också svar på den interpellation undertecknad ställt till kommunalrådet Anna Hed om grunden och den formella giltigheten av det av kommundirektören proklamerade inköpsstoppet.

Det är självklart att vi förstår att det kanske kan vara nödvändigt med drastiska åtgärder för att ”hålla i” ekonomin, men det handlar om att tjänstemannaorganisationen faktiskt inte kommunalrättsligt formellt kan fatta beslut om ett inköpsstopp. Det kan bara den/de ansvariga nämnderna göra.

Nu hävdades i svaret att man är medveten om detta och att ”inköpsstoppet” egentligen bara är en ”uppmaning till förvaltningarna att iaktta särskild restriktivitet” när det gäller inköp, även om det inte framgick så tydligt när nyheten presenterades.

Veckan som gått

Kommunfullmäktige 10 november

Måndag den 10 november hade vi ett kommunfullmäktige som i huvudsak ägnades åt att välja ledamöter och presidier i kommunens olika nämnder och styrelser. En fråga vållade dock en del diskussioner och det var frågan om en ändring i kommunstyrelsens reglemente, som skulle innebära att kommunstyrelsen nuvarande tre utskott – finans-, arbetsgivar- och planutskott – skulle ersättas av ett enda stort arbetsutskott, med sju ledamöter av kommunstyrelsens elva.

Vår utgångspunkt var att ärendet inte beretts tillräckligt bra. Ärendet borde beretts i överläggning med kommunfullmäktiges samtliga partier innan det presenterades för fullmäktige. Vi menade också att det i underlaget borde gjorts en beskrivning av för- och nackdelar med de gamla utskotten jämfört med det föreslagna arbetsutskottet.

Ärendet slutade med att S, tillsammans med V och MP röstade för att ärendet skulle återremitteras för en bättre beredning innan beslut fattas. Eftersom det räcker med en tredjedel av rösterna för att få igenom en sådan återremiss, så blev det också fullmäktiges beslut.

Här kan du lyssna på debatten »

Så här skrev DT.SE (Mora Tidning) om saken »

Kommunstyrelsen 11 november

På kommunstyrelsen den 11 november var bland annat majoritetens förslag till kommunplan (budget) för 2015 uppe till diskussion. Då underlaget var långt ifrån komplett och det slutliga beslutet ska tas på kommunfullmäktige den 1 december, valde vi från S att inte delta i KS beslut.

När det gällde den föreslagna näringslivsstrategin valde vi också att inte delta i beslutet. I huvudsak är den föreslagna strategin bra, men då den av majoriteten pekas ut som en grundpelare i den framlagda kommunplanen vill vi göra vårt ställningstagande samlat med kommunplanen.

Förslaget att leta lokal till ett Familjens Hus gemensamt med Landstinget ställde vi oss bakom, eftersom vi drivit frågan sedan många år.

Likaså ställde vi oss med emfas bakom förslaget till remissvar på länsstyrelsens remiss angående populationer och förvaltningsmål när det gäller björn och varg i Dalarna.