Kategoriarkiv: Partiet

Stranden-beslutet lägger en ”våt filt” över bostadsbyggandet i Mora

Vi Socialdemokrater är allvarligt oroade över att den ”paketlösning” för Strandenområdet, som Moraalliansen trumfade igenom på kommunfullmäktige den 21 juni, helt kommer att slå ut lokala bostadsbolag, eller åtminstone hindra dem från att utvecklas vidare i Mora.

Försäljningen av marken och kommunens återförhyrning av den nya högstadieskolan på Stranden, ska nämligen villkoras med att aktören också ska förbinda sig att bygga ”minst 300 lägenheter med blandad upplåtelseform inom en tioårsperiod, varav hälften ska byggas inom fem år”, som det står i beslutsunderlaget.

300 nya bostäder i kontraktet med det företag som ska utveckla Strandenområdet, innebär i praktiken att nästan all markanvisning och planresurser för bostäder de kommande tio åren kommer att reserveras för denna aktör.

Det, i sin tur, innebär att det knappast kommer att finns någon mark för våra lokala bostadsbolag att bygga nytt på. En mycket olycklig utveckling som majoriteten säkerligen inte tänkt på…

Vi Socialdemokrater har hela tiden sagt nej till att Mora kommun ska sälja mark för att låta ett externt fastighetsbolag bygga den högstadieskola som kommunen sen ska hyra tillbaka på minst 25 års avtal. Än värre blev förslaget när man dessutom kopplade ihop detta med att företaget i fråga kommer att få i princip ensamrätt på att att bygga bostäder i Mora de kommande tio åren.

Vart tog Moraalliansens ambitioner att så långt möjligt gynna det lokala näringslivet vägen?

/Lennart Sohlberg, oppositionsråd (S)

Inför beslut om Stranden-området

Detta har vi idag, söndag, skickat ut till samtliga partiers gruppledare inför kommunfullmäktigemötet måndag den 21 juni. Det är ett ärligt och konstruktivt menat förslag från oss Socialdemokrater för att i någorlunda bred politisk enighet komma vidare i denna svåra och för kommunen så viktiga fråga.

För det första kan vi inte på några villkor acceptera att ett så här stort och för Mora viktigt projekt genomförs genom ett slags ”sales lease back”-upplägg. Det har aldrig och kommer aldrig att bli varken ekonomiskt eller förvaltningsmässigt långsiktigt hållbart! 

För det andra är det som ligger på bordet inget inriktningsbeslut, det är i praktiken ett vägvalsbeslut som kommunen kommer ha mycket svårt att backa från! Beslutet innebär att om någon av intressenterna säger sig vara beredd att uppfylla villkoren om bostadsbyggande och återköpsrätt, så har Mora i praktiken ingen annan möjlighet än att skriva på ett avtal, om inte villkoren är alldeles uppåt väggarna orimliga. Även om det i teorin alltså är möjligt att sätta stopp i ett senare skede, vore det ytterligare en stor prestigeförlust för Mora gentemot ”marknaden”, och skulle i så fall också innebära ytterligare förseningar för att få igång projektet.

För det tredje är underlaget att fatta ett vägvalsbeslut med så långtgående och långtidsverkande konsekvenser för kommunen helt undermåligt. Det saknas bland annat beskrivning av hur bostadsbyggandet ska garanteras och återköpsrätten utformas avtalsmässigt och juridiskt.
För att inte bara ”förhala” ärendet genom en verkningslös återremiss och för att faktiskt komma vidare kommer vi att lägga följande förslag till beslut (något justerat jämfört med tidigare utskickad info):

 1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen på Strandenområdet ska bygga en 7-9 skola för ca 800 elever, en fullstor idrottshall med läktare klassad för bollsport, en blackbox, lämna Rosa huset orört till sitt yttre, på Noretskolan skapa plats för förskoleplatser samt skapa möjligheter för bostadsutveckling på området där Morkarlbyhöjdens skola idag ligger.
 2. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram kostnadskalkyler och projektplan samt föreslå en projektorganisation, om så behövs förstärkt med extern kompetens, för att bereda och genomföra projektets alla delar med målet att skolan på Strandenområdet ska vara i bruk senast höstterminen 2025, förskolelokalerna på Noretskolan ska vara i bruk senast höstterminen 2026 och Morkarlbyhöjdens skola ska vara avyttrad och planlagd för bostadsändamål till årsskiftet 2025/2026.
 3. Beslut om igångsättning ska kunna fattas av kommunfullmäktige senast i november 2021.

Inriktningen blir tydlig: Högstadieskola ska byggas på Strandenområdet, Noretskolan ska byggas om för förskoleändamål och Morkarlbyhöjden avyttras och planläggas för bostadsändamål. Dessutom med en tidplan.

Med sikte på framtiden

Socialdemokraternas förslag till kommunplan för 2022

Här är det förslag till budgetramar/kommunplan för 2022 som vi socialdemokrater kommer att lägga fram på kommunfullmäktige på måndag den 21 juni.

Några ”höjdpunkter”:

 • Mer pengar (än majoriteten) till socialnämnden för att, förutom att möta ökade behov, även förbättra arbetsmiljön och kvalitén i äldreomsorgen
 • Mer pengar till tekniska nämnden för bättre snöröjning av gång- och cykelvägar och hållbar skötsel av grönområden, parker och planteringar
 • Mindre pengar till kommunstyrelsen och ”centrala potter”
 • Mer till investeringar i underhållet av gator och vägar, även här med prioritet på gång- och cykelvägar
 • Avsatt investeringsmedel om kommunen skulle tvingas medfinansiera en säker gång- och cykelvägspassage under järnvägen mellan södra Noret och Sanda.

Utöver det vill vi, inom ramarna för befintlig verksamhet:

 • Utreda och föreslå åtgärder för att minska barngruppernas storlek inom barnomsorgen från och med 2023
 • Utreda renoverings- och underhållsbehov i lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid, samt ta fram investerings- och driftkostnader för att genomföra nödvändiga åtgärder inför kommande kommunplaneprocesser
 • Uppdra till Kommunstyrelsen att prioritera en utökad samplanering av framtida äldreboenden och förskolor i framtida plan- och utvecklingsprojekt
 • Utveckla strukturer och aktiviteter som ger barn och unga möjlighet till reellt demokratiskt inflytande i såväl vardagsnära frågor som kommunens långsiktiga utveckling

Hela vårt förslag kan du ladda ner som en PDF-fil här»