Kategoriarkiv: Möten

Lokalsamtal – en kväll om landsbygdsfrågor

Möt Po Tidholm i ett stimulerande ”Lokalsamtal” den 24 april kl 19.00 på Mora folkhögskola.
Fri entré!
“Lokalsamtal” är en riksomfattande turné och ett format vars syfte är att skapa engagemang kring landsbygdsfrågor och regionalpolitik under valåret 2018. Under en kväll samlas medborgare och makthavare i ett rum för att lyssna på varandra. Hur ser behoven ut och vilka frågor är viktiga? Det vet bara de som bor på platsen.
Po Tidholm – journalist, författare och föreläsare med över tjugo års erfarenhet av landsbygdsfrågan, känd från SVT-serien Resten av Sverige (2016) och aktuell med boken Läget i landet (2017) – håller i kvällen.
– Det finns en tydlig idé för det urbana Sverige, säger Po Tidholm, men få talar idag om visionerna för framtidens liv i Sveriges landsbygder. Jag hoppas att lokalsamtalen kan stimulera det samtalet. Vi måste hitta en ny medelväg, bortom orimliga tillväxtstrategier och bilderna av de bidragsberoendes ödeland.

Idéernas kamp i utrikespolitiken 11 april

Rom, april 2010 – Ambassadör Ulla Gudmundsson på Statsekritarietets terass i Vatikanen med utsikt över Peterskyrkans fasad. Foto: Charlotta Smeds

Ulla Gudmundson är skribent och diplomat. Hon har bland annat varit  biträdande chef för Sveriges Natodelegation, analyschef i UD och Sveriges ambassadör i Vatikanen. Hon är författare till boiken ”Nato i närbild”, till skriften ”Västmodell i kris. Kampen om idéer i politiken” (Utrikespolitiska Institutet),  till skriften ”Idéernas kamp i säkerhetspolitiken” (Försvarsberedningen) och till en rad artiklar i media om utrikespolitik och idéer.

2011 fick hon det italienska Axel Munthepriset för skriften ”Påven Benedictus, kyrkan och världen”.
Onsdag (och inget annat) den 11 april kl 18.30 föreläser hon i Mora folkhögskolas aula på temat ”Idéernas kamp i utrikespolitiken”. Bland annat kommer det att handla om Nato- och flyktingfrågorna.
Alla är välkomna! Fri entré!
Arrangörer: Socialdemokraterna i Mora i samarbete med ABF Dala-Finnmark

Vårt förslag till kommunplan för Mora

Socialdemokraternas förslag till ändringar av den borgerliga majoritetens förslag till reviderad kommunplan

Socialdemokraterna i Mora väljer, vad gäller nämndernas ramar och driftbudgeten i stort, att i huvudsak ansluta sig till det av kommunstyrelsen framlagda förslaget. Detta dels eftersom förslaget i stor utsträckning ansluter till det förslag till ramfördelning och resultat som vi presenterade i Kommunplan (S) 2016 del 1 till kommunfullmäktige den 22 juni, dels då vi ser större och viktigare utmaningar när det gäller kommunens förmåga att utvecklas långsiktigt mot visionen Regionstad Mora 2022.

Vårt förslag till strategisk plan från i somras ligger givetvis fast, även om vi vet att vi med den av KS framlagda ramfördelningen skulle få svårt att nå en del av våra prioriterade mål fullt ut.

Vi ser det nu som viktigare att, i brett politiskt samförstånd, försöka skapa långsiktiga lösningar på kommunens strukturella och ekonomiska utmaningar och att skapa goda förutsättningar för Moras utveckling.

Våra förslag i sammanfattning

 • 2,5 miljoner avsätts under 2016 till kommunstyrelsen för genomförande av en fullständig genomlysning av kommunens totala verksamhet, organisation, ekonomi och beslutsprocesser, med målet att skapa en politiskt brett förankrad handlingsplan för att långsiktigt säkra kvalitén i kommunens verksamheter och skapa en stabil ekonomisk grund för kommunens fortsatta utveckling. 2018 ska budgeten med marginal uppfylla målet om god ekonomisk hushållning, dv sett resultat om minst 2% av skatter och statsbidrag.
 • Investeringsramen för 2016 ökas med totalt 15 miljoner jämfört med majoritetens förslag, till 147,4 miljoner, för att möjliggöra igångsättningen av exploateringen av Noret Norra.
 • Investeringsramen för 2017 ökas med 13 miljoner jämfört med majoritetens förslag, till 101,8 miljoner, för att möjliggöra den fortsatta centrumutvecklingen.
 • Planerade investeringsprojekt för 2018 ökas med 22 miljoner jämfört med majoritetens förslag, till 42 miljoner, för att skapa utrymme dels för eventuella förskotteringar och egna investeringar av åtgärder i projektet Genomfart Mora, dels ha beredskap för ytterligare utbyggnad av stadsnätet. Detta ryms dock fortfarande inom den av majoriteten föreslagna investeringsramen om 70 mkr.
 • Det framtida ägandet av det nya LSS-boendet på Canada-området och det nya särskilda boendet på Noret Norra utreds för att möjliggöra offensiva satsningar på byggande och infrastruktur.

Våra yrkanden under ärende 2, Reviderad kommunplan 2016, vid kommunfullmäktige den 30 november 2015

 • En ny punkt 6 b:
  • Att tillföra kommunstyrelsen utvecklingsmedel om 2,5 mkr för att, med bred parlamentarisk förankring, genomföra en fullständig genomlysning av kommunens totala verksamhet, organisation, ekonomi och beslutsprocesser, med målet att senast 2018 kunna presentera en budget som med råge uppfyller målet om god ekonomisk hushållning.
 • Punkt 11 i KS förslag ersätts med följande:
  • 11 a:
   Att fastställa en investeringsram på 147,4 mkr för 2016; 101,8 mkr 2017 och 70 mkr för 2018 utifrån av Socialdemokraterna föreslagna prioriteringar.
  • 11 b:
   Att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att de av kommunfullmäktige tidigare fastställda principerna för beslut och genomförande av strategiska investeringar, fortsättningsvis följs.
 • En ny punkt 12:
  • Att uppdra till kommunstyrelsen att, med stöd av en politisk referensgrupp, utreda det framtida ägandet av det LSS-boende och det särskilda boende som nu ska byggas.

Reviderad kommunplan S förslag med tabeller.