Kategoriarkiv: Kommunens ekonomi

Nytt år, ny regering, nya ekonomiska förutsättningar, men samma gamla styre i Mora

(Detta är en debattartikel, skickad till Mora Tidning och Siljan News)

Mora Kommun har dom senaste åren gjort starka ekonomiska resultat, mycket tack vare en regering som snabbt och effektivt såg till att kommuner och regioner fick kompensation för extrakostnader, ökade sjuklönekostnader och befarade bortfall av skatteintäkter under pandemi-åren.

Trots detta har Moraalliansen underfinansierat Socialnämnden i flera år, och även nämnder som tex Teknik- och Servicenämnden har fått för lite pengar för att kunna fullfölja sina uppdrag. Snöröjningen och underhållet av våra cykelvägar är ju problem som vi Socialdemokrater lyft både i debatter och i Kommunfullmäktige och hemtjänsten hamnade nyligen bland de sämsta kommunerna i Sverige mätt i hemtjänstindex.

Vi Socialdemokrater anser inte att vi kan ha det så här! Underskott i driftbudgetarna leder till besparingar och neddragningar på våra kärnverksamheter, och det är inte rimligt när det faktiskt finns pengar!

I vårt budgetförslag för 2023 föreslår vi därför kraftigt ökat tillskott till Socialnämndens verksamheter samt till Teknik- och Servicenämnden, och även För- och Grundskolenämnden får ytterligare pengar.

Till För- och Grundskolenämnden är tillskottet till för att täcka det förslag vi kommer att lägga angående arbetskläder till personalen i förskolan.

Till Teknik- och Servicenämnden ger vi mer pengar för att förbättra snöröjningen, underhållet av cykelvägar och vägar. Det gynnar både trafiksituationen och miljön i Mora samt folkhälsan om fler väljer cykeln framför bilen. Vi vill också satsa på underhållet av grönytor och parker sommartid.

Till Socialnämnden ger vi hela 17 miljoner kronor mer än Moraalliansen. Vägen framåt för Mora går via framför allt förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö för våra medarbetare ute i verksamheterna. Det kräver åtgärder så som ökad grundbemanning och en schemaläggning som medger heltidsförsörjning och god återhämtning för alla medarbetare.

De satsningarna kostar pengar!

Hur finansierar vi då detta? Genom enkla omfördelningar av pengarna, det finns några abstrakta reserv-poster i Moraalliansen budget, att använda ”vid behov”. Vi anser att en underfinansierad verksamhet är i behov, därför lägger vi ut pengarna där på en gång för att skapa lugn i verksamheten. 

Lennart Sohlberg (S), oppositionsråd
Nice Mattsson (S), gruppledare
Martin Ehnrot (S), facklig ledare

Hela vårt budgetförslag för 2023 hittar du här»

Ett klokt steg av MoraAlliansen

(Pressmeddelande 30 april med anledning av MoraAlliansens pressmeddelande gällande Strandenprojektet)

Vi Socialdemokrater välkomnar att MoraAlliansen nu i huvudsak anslutit sig till det förslag rörande utvecklingen av Strandenområdet i Mora som vi lade fram i början av april.

Genom att backa tillbaka till det som var upprinnelsen till projektet, nämligen behovet av ett nytt samlat högstadium och idrottshallar kopplade till detta, får vi nu en möjlighet att ge Moras ungdomar bättre förutsättningar för utbildning och fritidsaktiviteter.

Vi ser nu fram emot att kommunen i en god dialog med elever, föräldrar, lärare och andra berörda, ska kunna komma vidare med detta viktiga projekt för Moras framtid. De ekonomiska utmaningarna är naturligtvis stora även med detta ”bantade” projekt och de ekonomiska förutsättningarna inte helt klarlagda. Vi behöver också tänka igenom Kulturskolans och Rosa Husets verksamheter, liksom vad som kan behöva göras åt det nuvarande Kulturhuset för bättre funktion, tillgänglighet och attraktivitet.

Men MoraAlliansens ställningstagande underlättar för att vi i brett politiskt samförstånd ska kunna hitta goda och kostnadseffektiva lösningar på de lokalutmaningar framför allt skolan står inför.

Lennart Sohlberg, oppositionsråd (S)
Magnus Sundberg, gruppledare (S) i För- och Grundskolenämnden

Vår syn på Stranden-områdets utveckling

Diskussionerna om Stranden-områdets användning har pågått ända sedan huvuddelen av Strandens skola brann ner 2003. Många idéer har lanserats. Några utredningar har också påbörjats kring områdets utformning, men aldrig förts i hamn. För ganska exakt tre år sedan gjordes också en utredning rörande behovet och möjligheterna att samla Moras två högstadieskolor till en skolenhet. En möjlig lösning som där föreslogs var att bygga en helt ny högstadieskola på Strandenområdet.

Idén var åtminstone så bra att vi socialdemokrater gick med på att slutgiltigt utreda om det var möjligt att realisera detta skolbygge på Stranden-området. Vi tyckte också det var rimligt att i samband med det titta på möjligheterna till samnytta med dels kulturskolans befintliga verksamheter i Rosa Huset, dels skapa förutsättningar att uppfylla andra mer eller mindre akuta eller angelägna lokalbehov på samma plats, till exempel en större idrottshall för publika evenemang, en kulturscen för lite större arrangemang och ett nytt centralkök.

Nu börjar frågan landa i att vi snart kommer att kunna få förslag till utformning av dessa idéer och några till… Detta har givit upphov till nya diskussioner rörande vad som ska och inte ska finnas på området, samtidigt som frågan ännu inte har avgjorts om hur ett eventuellt skolbygge med samverkande byggnationer egentligen ska finansieras.

Finansieringsfrågan borde egentligen lösts innan man gick ut till ”marknaden” med förfrågan om vad de skulle kunna tänka sig att göra på området. Vi har nämligen nu hamnat i det läget att alla de intressenter som nu tittar på området tycker att kommunen ska sälja marken, låta företaget bygga skolan och alla övriga lokaler, som sedan kommunen ska hyra tillbaka på 25-årskontrakt. En av intressenterna kan visserligen tänka sig att kommunen i egen regi bygger och förvaltar skolan medan de äger resten och hyr ut dessa lokaler till kommunen, men deras kalkyl talar förmodligen för att kommunen borde hyra även skolan…

För att göra det tydligt var vi socialdemokrater står i denna, för Moras befolkning, viktiga fråga har vi på ett medlemsmöte nyligen enats om följande ståndpunkter:

Varför är vi med och diskuterar en utveckling av Strandenområdet?

  • Strandenprojektet ger oss en möjlighet att leverera på två vallöften som legat oss varmt om hjärtat: En ny högstadieskola och en kulturscen värd namnet.
  • Vi ser även positivt på en del andra synergier som uppstår genom att på samma område samla kulturskolan och Rosa Husets verksamheter och den idrottsarena för inomhussporter som planeras.
  • Projektet ger en möjlighet att tillvarata Vasaloppets behov och intressen och att det samtidigt gör Vasaloppets deltagarlogistik enklare och betydlig miljövänligare.

Hur kan vi tänka oss utveckla området?

  • Vi kan tänka oss en flytt av delar av kulturförvaltningens verksamheter till Stranden-området. Detta behöver dock utredas noga! Inte minst konsekvenserna för centrumutvecklingen behöver belysas.
  • Byggnaden som Rosa Husets verksamheter är inhysta i nu bedöms besitta ett byggnadshistoriskt värde och vi ser gärna att byggnaden integreras i den samlade bebyggelsen på området om det är möjligt.
  • När det gäller finansieringsfrågorna är Socialdemokraternas inställning att kommunen ska normalt sett äga mark och lokaler där man bedriver egen långsiktig verksamhet (>10 år). Alternativet med 25-åriga hyresavtal för skolan och andra verksamhetslokaler på Stranden-området kommer vi att reservera oss kraftfullt emot!
  • De ekonomiska konsekvenserna för skolan och andra berörda verksamheter är hittills inte tillräckligt väl belysta. En långsiktig ekonomisk plan och hur den ska finansieras måste presenteras innan vi socialdemokrater kan ta slutgiltig ställning till omfattning och eventuellt genomförande av en utveckling på Stranden-området.
  • Om projektet att utveckla Stranden-området skulle försenas ska Socialdemokraterna prioritera uppförandet av en ny högstadieskola, givetvis med beaktande av ekonomiskt ansvarstagande.

Hör gärna av dig om du vill veta mer, diskutera eller har andra funderingar kring utvecklingen av Stranden-området,  mora@socialdemokraterna.se eller kontakta vårt oppositionsråd Lennart Sohlberg lennart.sohlberg@mora.se, 070-657 21 22.