Kategoriarkiv: Infrastruktur

Kommunalt stöd till viktig infrastruktur i byarna

Socialdemokraterna lämnade in ytterligare en motion till kommunfullmäktige den 19 december. Den andra handlar om att sätta av en del av den kommunala fastighetsavgiften varje år, till en fond som kan användas för att stötta utvecklingen av lokalt ägd infrastruktur i våra byar. Exempelvis för bildandet av vattenledningsföreningar eller liknande.

Du kan läsa motionen i sin helhet här (PDF)»

Mora måste leva upp till sin cykelstrategi

 I ”Mora Cykelstrategi 2019-2040” går att läsa ”Det övergripande målet är att fler ska cykla oftare och därför ska det vara tryggt, snabbt och säkert att cykla i Mora Kommun.” 

Det går även att läsa att cykelvägnätet är prioriterat vid snöfall och att det ska snöröjas vid 3 cm inom 5 timmar, i huvudstråken, samt vid snödjup om 6-7cm vid övrigt cykelvägnät, snöröjning där ska ske inom 24timmar. Det står även att ”skyltning på cykelvägar som inte snöröjs och halkbekämpas ska vara tydlig”. 

Vi socialdemokrater anser inte att kommunen lever upp till de fina orden i cykelstrategin och Anna Bength har därför ställt ett antal frågor i en sk interpellation till Teknik- och Servicenämndens ordförande Lars Nises (C) angående detta.

Interpellationen kan du läsa här»

Svar förväntar vi oss att få på kommunfullmäktige den 19 december.

Ett klokt steg av MoraAlliansen

(Pressmeddelande 30 april med anledning av MoraAlliansens pressmeddelande gällande Strandenprojektet)

Vi Socialdemokrater välkomnar att MoraAlliansen nu i huvudsak anslutit sig till det förslag rörande utvecklingen av Strandenområdet i Mora som vi lade fram i början av april.

Genom att backa tillbaka till det som var upprinnelsen till projektet, nämligen behovet av ett nytt samlat högstadium och idrottshallar kopplade till detta, får vi nu en möjlighet att ge Moras ungdomar bättre förutsättningar för utbildning och fritidsaktiviteter.

Vi ser nu fram emot att kommunen i en god dialog med elever, föräldrar, lärare och andra berörda, ska kunna komma vidare med detta viktiga projekt för Moras framtid. De ekonomiska utmaningarna är naturligtvis stora även med detta ”bantade” projekt och de ekonomiska förutsättningarna inte helt klarlagda. Vi behöver också tänka igenom Kulturskolans och Rosa Husets verksamheter, liksom vad som kan behöva göras åt det nuvarande Kulturhuset för bättre funktion, tillgänglighet och attraktivitet.

Men MoraAlliansens ställningstagande underlättar för att vi i brett politiskt samförstånd ska kunna hitta goda och kostnadseffektiva lösningar på de lokalutmaningar framför allt skolan står inför.

Lennart Sohlberg, oppositionsråd (S)
Magnus Sundberg, gruppledare (S) i För- och Grundskolenämnden