Kategoriarkiv: Föreningsliv

Vi säger nej till avtalet med Vasaloppet

Måndag den 22 november ska Moras kommunfullmäktige ta ställning till ett förslag till avtal som bland annat innebär att det blir Vasaloppet som ensamt bestämmer giltighet och prissättning för spårkorten.

En konsekvens av detta är att spårkortspriserna för vissa ungdomar och alla pensionärer kommer att långt mer än fördubblas! Även för medborgare med tunn plånbok kan höjningen bli kännbar. Socialdemokraterna i Mora kommer därför att yrka avslag till det föreslagna avtalet med Vasaloppet. 

Det finns också brister i själva framtagandet av beslutsunderlaget, men framför allt handlar det om att Mora kommun i avtalet helt frånsäger sig möjligheterna att påverka nivåerna på spåravgifterna, vilket alltså får stora oönskade konsekvenser.

Det är naturligtvis bra att giltigheten för spårkorten utvidgats – för dem som kan och vill utnyttja de möjligheterna. Men för framför allt de pensionärer och många ungdomar, som varken kan eller vill nyttja mer än spåren i Hemusområdet, blir konsekvenserna helt orimliga! En höjning på nära 200% för pensionärer och ännu mycket större för ungdomar mellan 17 och 20.

– Det är inte okej nånstans! säger vårt oppositionsråd Lennart Sohlberg.

Vi ser givetvis också fördelar med det föreslagna avtalet, bland annat att det leder till en förbättrad spårkvalité samt att en fortsatt samverkan kommer leda till en fortsatt utveckling av skidåkningen i regionen. En annan fördel är att ungdomar upp till 16 år får åka avgiftsfritt i spåren. En ytterligare fördel med beslutet är Mora kommun slipper investera i en ny spårmaskin. 

Man kan tycka att vi borde sagt nej till avtalet redan när det kom upp för behandling i kommunstyrelsen, men då reflekterade vi tyvärr inte över att prissättningen skulle förändras så kraftigt. Vi hade ju fått information om de föreslagna nya priserna, men inte relaterade till de gamla, varför konsekvenserna av avtalet inte blev så uppenbara.

Det var först när en medlem påtalade det orimliga i prissättningen jämfört med den gamla, som vi insåg att vi behövde tänka och agera annorlunda.

– Om kommunfullmäktige ändå skulle godkänna det föreslagna avtalet leder vårt ställningstagande ändå förhoppningsvis till att Vasaloppet ser över sin prissättning igen, säger oppositionsrådet Lennart Sohlberg.

– Sen kommer vi definitivt att se till att Mora kommun begär att få större inflytande på prissättning och åldersgränser när avtalet ska förnyas inför nästa säsong!

Motioner om enkel bro och föreningshotell

Den 28 juni lämnades två nya motioner in från Socialdemokraterna i Mora. Den ena handlar om möjligheterna att bygga en kombinerad gång/cykelvägsbro och ”nödbro” för ambulanser och lättare räddningsfordon över Orsälven mellan Sandängarna och Pintorp. Den andra om att med ett ”föreningshotell” underlätta det administrativa arbetet för små föreningar och skapa ökad samverkan i föreningslivet.

GC- och ”blåljus”-bro mellan Noret och Sandängarna

Sandängsgattet-med-broTvå olyckshändelser i midsommarveckan 2016 har satt ljuset på hur sårbart Mora som samhälle är när Noretbron blockeras eller måste stängas av för trafik för kortare eller längre tid. Särskilt svårhanterliga blir akuta ambulanstransporter väster ifrån till lasarettet. Även för brandkåren uppstår problem, även om dessa, med viss fördröjning, kan hanteras med uppbackning från Orsa och Rättvik om brand eller liknande skulle uppträda i Mora öster om Noretbron.

En lösning på detta problem kan vara en gång- och cykelvägsbro över Orsälven, med kapacitet att i nödfall kunna trafikeras med ambulanser och lättare räddningsfordon, förslagsvis mellan Golfvägen på Sandängarna, tvärs över till den vägstump som ansluter till Pintorpsvägen nedanför lasarettet, en sträcka på ca 200 m.

Förutom att vid nödlägen fungera som ”blåljusbro” vid avstägning av Noretbron eller Bastubacksbron, underlättas cykelpendling mellan Tuvan/Östnor/Finnsnäs/Kråkberg och Lasarettet/Rödmyren/Noret Norra, med trafiksäkerhetsvinster, minskad trängsel på genomfarten och folkhälsovinster genom att fler kan motiveras att börja cykelpendla till och från jobbet, åtminstone under sommarhalvåret.

Vårt förslag är att kommunen ska utreda förutsättningar, kostnader och finansiering för byggandet av en sådan kombinerad gång/cykelvägs- och reservbro över Orsälven.

Läs hela motionen här (PDF) »

Livaktiga föreningar, ett aktivt centrum och ett centralt föreningshotell

Ett starkt civilsamhälle bygger på aktiva och deltagande medborgare och Mora har en lång historia av aktiva, kreativa och samarbetande Morabor.

Om Moras föreningar hade tillgång till ett föreningshotell skulle föreningarna stöttas. Samverkan mellan föreningarna skulle underlättas. De skulle kunna dela på administrativa funktioner vilket skulle minska föreningarnas kostnader, bidra till ökad effektivitet och minskad miljöbelastning. Små föreningar skulle lättare kunna hitta lokaler för sina behov (ett alternativ till papper på sovrumsgolvet!) och föreningarna kunde samsas om vissa gemensamma utrymmen.

Vårt förslag är att kommunen utreder möjligheten att skapa ett föreningshotell i centrala Mora.

Läs hela motionen här (PDF) »