Författararkiv: Lennart Sohlberg

Med sikte på framtiden

Socialdemokraternas förslag till kommunplan för 2022

Här är det förslag till budgetramar/kommunplan för 2022 som vi socialdemokrater kommer att lägga fram på kommunfullmäktige på måndag den 21 juni.

Några ”höjdpunkter”:

  • Mer pengar (än majoriteten) till socialnämnden för att, förutom att möta ökade behov, även förbättra arbetsmiljön och kvalitén i äldreomsorgen
  • Mer pengar till tekniska nämnden för bättre snöröjning av gång- och cykelvägar och hållbar skötsel av grönområden, parker och planteringar
  • Mindre pengar till kommunstyrelsen och ”centrala potter”
  • Mer till investeringar i underhållet av gator och vägar, även här med prioritet på gång- och cykelvägar
  • Avsatt investeringsmedel om kommunen skulle tvingas medfinansiera en säker gång- och cykelvägspassage under järnvägen mellan södra Noret och Sanda.

Utöver det vill vi, inom ramarna för befintlig verksamhet:

  • Utreda och föreslå åtgärder för att minska barngruppernas storlek inom barnomsorgen från och med 2023
  • Utreda renoverings- och underhållsbehov i lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid, samt ta fram investerings- och driftkostnader för att genomföra nödvändiga åtgärder inför kommande kommunplaneprocesser
  • Uppdra till Kommunstyrelsen att prioritera en utökad samplanering av framtida äldreboenden och förskolor i framtida plan- och utvecklingsprojekt
  • Utveckla strukturer och aktiviteter som ger barn och unga möjlighet till reellt demokratiskt inflytande i såväl vardagsnära frågor som kommunens långsiktiga utveckling

Hela vårt förslag kan du ladda ner som en PDF-fil här»

Första maj 2021

Kamrater!

För andra året i rad har vi, av omständigheter ingen mänsklig förmåga råder över, tvingats hälla vårt Första maj-firande digitalt och på distans.

Tillsammans med vårt partidistrikt och länets alla arbetarekommuner har vi genomfört ett digitalt förstamaj-tåg genom hela dalarna, från norr till söder. Du kan återuppleva det ca 1 timme långa arrangemanget via denna länk.

Vi har också spelat in var sin videohälsning som du kan ta del av här nedan.

Nästa år hoppas vi verkligen att vi åter ska kunna samlas under fanorna och tåga på traditionellt vis genom Mora. Det behöver vi, det behöver Mora, Dalarna och Sverige. En stark socialdemokratisk rörelse som syns och hörs inför valet 2022!

Magnus Sundberg, ordförande
Lennart Sohlberg, oppositionsråd

Magnus Sundbergs första maj-hälsning:

Lennart Sohlbergs första maj-hälsning

Ett klokt steg av MoraAlliansen

(Pressmeddelande 30 april med anledning av MoraAlliansens pressmeddelande gällande Strandenprojektet)

Vi Socialdemokrater välkomnar att MoraAlliansen nu i huvudsak anslutit sig till det förslag rörande utvecklingen av Strandenområdet i Mora som vi lade fram i början av april.

Genom att backa tillbaka till det som var upprinnelsen till projektet, nämligen behovet av ett nytt samlat högstadium och idrottshallar kopplade till detta, får vi nu en möjlighet att ge Moras ungdomar bättre förutsättningar för utbildning och fritidsaktiviteter.

Vi ser nu fram emot att kommunen i en god dialog med elever, föräldrar, lärare och andra berörda, ska kunna komma vidare med detta viktiga projekt för Moras framtid. De ekonomiska utmaningarna är naturligtvis stora även med detta ”bantade” projekt och de ekonomiska förutsättningarna inte helt klarlagda. Vi behöver också tänka igenom Kulturskolans och Rosa Husets verksamheter, liksom vad som kan behöva göras åt det nuvarande Kulturhuset för bättre funktion, tillgänglighet och attraktivitet.

Men MoraAlliansens ställningstagande underlättar för att vi i brett politiskt samförstånd ska kunna hitta goda och kostnadseffektiva lösningar på de lokalutmaningar framför allt skolan står inför.

Lennart Sohlberg, oppositionsråd (S)
Magnus Sundberg, gruppledare (S) i För- och Grundskolenämnden